Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
Jarní prázdniny
Anketa Zlatý Ámos
12
Jarní prázdniny
13
Jarní prázdniny
14
Jarní prázdniny
15
Jarní prázdniny
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Velikonoční prázdniny
29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > ŠVP > Charakteristika školy

Charakteristika školy

1) Úplnost a velikost školy

ZŠ Máj I je úplná základní škola se všemi 9 ročníky. Je umístěna na severozápadním okraji Českých Budějovic, ve velmi pěkné přírodní lokalitě - v těsné blízkosti se nachází les a četné rybníky. Je součástí moderního sídliště Máj. Škola panelového typu byla otevřena v r. 1988, podle projektu jako 26 třídní s mnoha odbornými učebnami. Na stále zvětšujícím se sídlišti byla v té době jedinou a značně přeplněnou školou. Kapacita, která byla stanovena na 960 žáků, dosáhla brzy až 1 200 žáků ve 41 třídách. Proto bylo v roce 1996 přistoupeno k přístavbě hlavního pavilonu školy o třetí atypické patro. Fasáda této zrekonstruované budovy byla natřena namodro, doplněna o logo školy a tento vzhled se pak stal charakteristikou školy jako „modré školy s motýlem“. Následně vlivem snižujícího se stavu populace počet dětí ubýval, až se ustálil na 3 až 4 třídách na ročník. Kapacitně tak škola opět přibližně odpovídá svému optimu.

Součástí školy je i školní družina, kterou navštěvují děti I. stupně, a dále školní jídelna, která zajišťuje stravování i pro žáky sousední ZŠ Máj II, ZŠ Waldorfské a MŠ Dasný a Čejkovice.

2) Vybavení školy

Areál školy je značně rozsáhlý. Venkovní plochy tvoří moderní sportoviště (2 antuková hřiště na odbíjenou, tenis, víceúčelové hřiště s umělým povrchem na házenou a druhým se dvěma volejbalovými kurty a koši na streetball, součástí areálu je i prostor na vrh koulí, dálkařský sektor, modernizované dětské hřiště atd.) a školní pozemek (skleník, nářaďovna, pergola, záhonky, sad).

I vnitřní zařízení školy je nadstandardní. Je zde dostatečný počet kmenových tříd vybavených výškově stavitelnými žákovskými lavicemi, v učebnách I. stupně jsou ve většině tříd koberce, patra jsou zde pro lepší orientaci malých dětí barevně rozlišena. Specializovaná výuka probíhá v odborných učebnách - fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy…, školních dílnách, učebně vaření, legoučebně, keramické dílně, školním zvěřinci, … Dvě velké tělocvičny s novými povrchy se sprchami a šatnami jsou pronajímány i veřejnosti, a tak jsou maximálně využity.

K výuce cizích jazyků slouží dvě multimediální učebny se sluchátkovým systémem, interaktivními tabulemi s odpovídajícími výukovými programy. Učebna informatiky je dostatečně kapacitně vybavena pro individuální výuku na počítačích, další počítače jsou umístěny v každé třídě, většina je připojena na internetový okruh. Škola má též bohatě zásobenou školní knihovnu. Pro vlastní výuku je k dispozici dostatek moderních učebních pomůcek, výukových programů, dataprojektorů, TV, videa a CD i DVD přehrávačů a další didaktické techniky, např. digitální kamera, digitální fotoaparáty, hardware a software na zpracování digitálního audio a video záznamu, ozvučovací aparatura, kopírovací stroje, tiskárny. Učebnice jsou v dostatečném množství v ucelených řadách a jsou průběžně modernizovány.

Prostorné školní chodby a vestibuly (koberce, ribstole, stoly na stolní tenis) a venkovní plochy se vstupy přímo z 1. tříd umožňují aktivní trávení přestávek, po úpravě pak mohou vestibuly sloužit i k netradiční formě výuky, příp. k setkávání s rodiči na různých třídních besídkách, hudebních vystoupeních, atp. Také pedagogičtí pracovníci mají dostatečné pracovní zázemí (sborovny, kabinety, knihovna, fitcentrum). Školní družina využívá k svému provozu nejen školní, ale i vlastní prostory - netradičně uspořádané herny s bohatým vybavením.

Stravování žáků je zajištěno v prostorné školní jídelně s vlastní kuchyní, z výběru dvou jídel je možné si čipovou kartou předvolit „své menu“.

Z důvodů bezpečnosti jsou vstupy do budovy školy a žákovské šatny monitorovány kamerami, u hlavních vchodů je nainstalováno centrální otevírání. Bezpečnost žáků je navíc zajištěna pozicí vrátného. Bližší seznámení se školou je možné na našich webových stránkách, nebo na pravidelných Dnech otevřených dveří.

3) Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor je smíšený s převahou žen. Vedení školy tvoří ředitel a zástupci pro I. a II. stupeň (zároveň statutární zástupce). Na škole dále působí výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů, učitel informatik, speciální pedagog, vedoucí ŠD (konkrétní údaje na webových stránkách školy). Všichni učitelé mají potřebnou kvalifikaci, na 1. stupni vyučují učitelé plně odborně způsobilí, na 2. stupni aprobovaní učitelé převažují. Ve ŠD jsou paní vychovatelky plně kvalifikované. Pedagogičtí pracovníci si doplňují své vzdělávání dalším studiem v rámci nabídek vzdělávacích středisek i institucí, dále pak samostudiem.

4) Charakteristika žáků

Protože ZŠ Máj I je spádovou školou pro sídliště Máj, v drtivé většině ji navštěvují žáci z tohoto obvodu, jen výjimečně i žáci z jiných městských částí nebo obcí. Skladba žáků je značně rozdílná. Drtivá většina pracuje zodpovědně, chápe nutnost vzdělání, připravuje se na další studium. Nejlepší dosahují čelných umístění v didaktických olympiádách a soutěžích na okresní, krajské i republikové úrovni. Vysokou úspěšnost mají žáci u přijímacího řízení na střední školy, menší část žáků odchází do učebních oborů. Další skupinu žáků tvoří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - se zdravotním postižením a zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Část těchto žáků se vzdělává na naší škole formou individuální integrace v běžné třídě, všem je pak věnována zvláštní pozornost. (Více viz kapitola Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami…). Další velkou skupinu tvoří žáci Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje a fotbalových tříd na II. stupni. Žáci se podílejí na řízení školy prostřednictvím školního žákovského parlamentu, kde vznášejí připomínky, dotazy a podněty ke zlepšení vzájemné spolupráce, klimatu školy. Zde organizují i vlastní projekty (např. barevné dny, valentýnky, atp.)

Aktivity našich žáků (oblasti):

 • mediální: tvorba vlastních časopisů 
 • hudební: pěvecký sbor, hra na nástroje (ve spolupráci s 2. soukr. ZUŠ), soutěže, vystoupení 
 • výtvarná: výtvarné kroužky, keramická výroba, vlastní výzdoba školy, celoškolní výstava, soutěže, tvůrčí dílny 
 • environmentální: třídění a sběr papíru, sběr bylin a pomerančové kůry, projekty, chovatelský kroužek (školní zvěřinec) 
 • dopravní: soutěže, návštěvy dopravního hřiště 
 • zdravotní: kroužek, soutěže, projekty 
 • sportovní: plavecký kurz, lyžařský kurz, pohybové hry, florbal, kopaná, volejbal 
 • jazyková: kroužky, soutěže 
 • dramatická: divadelní soubor, vystoupení 
 • ICT: kroužky 

5) Dlouhodobé projekty

Krátkodobé i dlouhodobé projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i školy. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky, zvyšují jejich aktivitu, podporují interakce mezi žáky a učiteli.

Uskutečňované dlouhodobé projekty:

 • Výuka na míru (1. stupeň + ŠD) 
 • Besídky (1. ročník)
 • Akademie (5. ročník)
 • Cvičení v přírodě (1. a 2. stupeň) 
 • DRAK - (1. a 2. stupeň, ve spolupráci s Magistrátem města Č.B.: nabídka rozmanitých odpoledních kroužků zdarma - cizí jazyky, počítače, sborový zpěv, výtvarné, keramické, dopravní, chovatelský…)

V současné době ZŠ nerozvíjí žádný dlouhodobý systematický projekt mezinárodní spolupráce.

6) Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty

Rodiče získávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách (3x ročně), na Dnech otevřených dveří (2x ročně) nebo na dojednané osobní schůzce či telefonicky dle svého přání. V případě závažnějších problémů jsou zváni na školní výchovnou komisi. Oboustranně příjemná a vítaná jsou vzájemná setkání při kulturních vystoupeních dětí ze školní družiny, besídkách našich prvňáčků, akademiích žáků 5. tříd, atp. Dlouhodobě dobrá je spolupráce se Spolkem rodičů, jeho hlavním výborem a třídními důvěrníky. Před třídními schůzkami dochází ke společné schůzce, je hovořeno o současné školní práci, jsou zodpovězeny dotazy a řešeny případné připomínky. Společné závěry a získané informace přenášejí třídní důvěrníci do třídních kolektivů rodičů. Spolek rodičů je samostatné občanské sdružení registrované u MV ČR včetně hospodaření, které slouží výhradně na zlepšení vzdělávání a mimoškolní aktivity.

Od roku 2006 působí na škole Školská rada, která se podílí na řešení problémů školy a její organizaci.
Na velmi dobré úrovni je spolupráce školy a zřizovatele Magistrátu města v Č. B., který metodicky školu vede a spolupracuje při zajišťování financí na její rekonstrukci a údržbu. Krajský úřad spolupracuje při zajištění pg. asistentek a nabídkách některých přednášek EU.

Pravidelná a potřebná je spolupráce se vzdělávacími institucemi Zařízení pro další vzdělávání pg. pracovníků v Č.B. a Národním institutem pro další vzdělávání.

Úzká součinnost je navázána s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Č. B. Dalším partnerem pro jednání je i sociální odbor, oddělení péče pro mládež magistrátu města.

Především ve výchovné problematice a předcházení negativních jevů se úspěšně daří spolupracovat s Policií ČR a Městskou policií Č. B.

Dlouhodobé vztahy nás pojí se spádovými Mateřskými školkami K. Štěcha a Větrná, jejichž děti a rodiče zveme na Dny otevřených dveří, pořádáme pro ně představení a další akce.

Při výchově nové učitelské generace spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity, což je vzájemně výhodné. Studenti čerpají z bohatých praktických zkušeností našich pedagogů, sami pak vnášejí do naší práce nové neotřelé přístupy nastupující mladé generace.

Od roku 2004 se datuje spolupráce s volejbalovým oddílem SK Třebín, pod jehož „hlavičkou“ naše žákyně dosáhly sportovních úspěchů až na republikové úrovni, podobně úspěšně si vedou i žáci ve fotbalovém Dynamu ČB.

Výborným způsobem svým programem doplňuje výuku na 1. stupni ekologické centrum Cassiopeia, které formou projektů na bázi činnostního učení umožňuje dětem „prožít“ nestandardní situace a řemeslné postupy.