Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Základní škola > Aktuality > Stránky speciálního pedagoga

Stránky školního speciálního pedagoga

Mgr., Bc. Jitka Vávrová - speciální pedagog

Kontakt: tel.: 385 103 201, email: vavrovaj@zsmaj.cz

Konzultační hodiny:

Úterý 12.00 - 13.00 hod.
Středa 7.45 - 9.45 hod.
Čtvrtek 9.00 - 13.00 hod.
Pátek 7.45 - 11.45 hod.

Kde: 2. patro II stupeň (strana nad ředitelnou)

Konzultace jsou určeny pro:

 • Žáky
 • Zákonné zástupce
 • Pedagogy

Kdo je školní speciální pedagog:
Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Co dělá školní speciální pedagog:

 1. Depistážní činnost:
 • vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
 • Diagnostická činnost:
  • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb včetně shromažďování údajů o dítěti, osobní a rodinné anamnézy, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení. Vytyčení hlavních problémů dítěte, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenční činnosti).
 • Intervenční činnost:
  • Provádění, eventuálně zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce s dítětem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).
  • Provádění, eventuálně zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních či stimulačních se skupinou dětí.
  • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci dítěte, s dítětem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy).
  • Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav.
  • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
  • Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou dítěte (se zákonným zástupcem).
  • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro děti, zákonné zástupce a pedagogy školy.
  • Participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací cesty dítěte, individuální provázení.
  • Konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť.
 • Metodická a koordinační činnost:
  • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole.
  • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
  • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.
  • Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa.