Drobečková navigace

Základní škola > Aktuality > Stránky speciálního pedagoga

Stránky školního speciálního pedagoga

Mgr., Bc. Jitka Vávrová - speciální pedagog

Kontakt: tel.: 385 103 203, email: vavrovaj@zsmaj.cz

Konzultační hodiny: 

Středa: 12.30 – 13.30 hod.
Dle domluvy možnost jiného termínu.

Kde: 2. patro II. stupeň (strana nad ředitelnou)

Konzultace jsou určeny pro:

 • Žáky
 • Zákonné zástupce žáků
 • Pedagogy

Kdo je školní speciální pedagog:
Školní speciální pedagog je členem školního poradenského pracoviště. Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Co dělá školní speciální pedagog:

 • Depistážní činnost:
 • vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
 • Diagnostická činnost:
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb včetně shromažďování údajů o dítěti, osobní a rodinné anamnézy, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení. Vytyčení hlavních obtíží dítěte/žáka, stanovení individuálního vzdělávacího plánu podpory + individuálního výchovného plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenční činnosti).
 • Intervenční činnost:
 • Provádění, eventuálně zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce s dítětem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).
 • Provádění, eventuálně zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních či stimulačních se skupinou dětí.
 • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu + individuálního výchovného plánu (ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci dítěte, s dítětem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy).
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav.
 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních didaktických pomůcek a materiálů.
 • Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou dítěte/žáka (se zákonným zástupcem).
 • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro děti, zákonné zástupce a pedagogy školy.
 • Konzultace s pracovníky specializovaných poradenských pracovišť, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD, dalšími odborníky.
 • Metodická a koordinační činnost
 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.
 • Evidence a dokumentace případů (žáků s SVP) a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa.