Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
Jarní prázdniny
Anketa Zlatý Ámos
12
Jarní prázdniny
13
Jarní prázdniny
14
Jarní prázdniny
15
Jarní prázdniny
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Velikonoční prázdniny
29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > ŠVP > Charakteristika ŠVP

Charakteristika ŠVP

1) Zaměření školy

Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a navázáním na tradice školy.

Motivačním názvem našeho vzdělávacího programu je Škola na míru. Komu na míru a co chceme?

1. Na míru dětem

 • chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro děti s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi
 • chceme respektovat žáka jako osobnost
 • chceme uplatňovat diferencovaný přístup
 • chceme poskytnout širokou nabídku školních i mimoškolních aktivit ze kterých si bude moci vybrat každý žák
 • chceme se plně věnovat všem dětem
 • chceme se věnovat dětem intelektově nadaným a vytvářet jim podmínky pro jejich rozvoj a omezit tím přechod na jiné školy
 • chceme se věnovat i dětem s dalším druhem nadání (pohybovým, hudebním, manuálním, estetickým)
 • chceme se věnovat i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (dětem se zdravotním postižením - včetně poruch učení a chování, dětem se zdravotním či sociálním znevýhodněním)
 • chceme preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu
 • chceme vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií
 • posilujeme výuku cizích jazyků
 • chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které uplatní při volbě budoucí profesní orientace i v životě

2. Na míru společnosti

 • chceme, aby z naší školy odcházeli žáci, kteří budou schopni se začlenit do společnosti, celoživotně se vzdělávat, budou schopni asertivně komunikovat a reálně zhodnotí své možnosti na trhu práce.

2) Výchovně vzdělávací strategie

 • společné postupy, které vedou k utváření klíčových kompetencí žáků. Jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni
 • úroveň klíčových kompetencí získaných na ZŠ není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě
 • klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání všeobecného vzdělání

1. Kompetence k učení (vést žáky k odpovědnosti za své učení, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení)

 • uplatňujeme individuální přístup k žákovi
 • ve výuce zřetelně rozlišujeme učivo základní (nezbytné) a rozšiřující (doplňující)
 • během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem
 • učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu
 • ve všech předmětech, které to umožňují, podporujeme využívání výpočetní techniky
 • žáci se podle svých schopností a dovedností zúčastňují různých soutěží a olympiád
 • umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost
 • snažíme se zadávat dětem zajímavé domácí úkoly

2. Kompetence k řešení problémů (podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů)

 • podporujeme skupinovou práci při řešení problémů
 • podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů
 • žáci jsou úměrně věku vedeni k používání internetu, k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů
 • podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení
 • při výuce motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života
 • v rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet
 • vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit
 • učíme žáky rozlišit podstatné od nepodstatného, hledat alternativní řešení
 • učíme žáky nahlížet na problém z více hledisek
 • rozvíjíme u žáků schopnost shrnout a vyjádřit daný problém a navrhnout vlastní řešení

3. Kompetence komunikativní (vést žáky k všestranné, otevřené a účinné komunikaci)

 • vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a s ostatními dospělými ve škole i mimo ni
 • ke komunikaci a informovanosti využíváme školní časopis
 • podporujeme školní parlament
 • podporujeme aktivní podíl žáků na akcích reprezentujících školu
 • netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů
 • podporujeme používání výpočetní techniky (ve vyučovacích předmětech i při domácí přípravě žáků)
 • učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky ( školní časopis, web, ..)
 • připravujeme žáky na zvládání komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích
 • učíme žáky asertivnímu chování
 • zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, cizích jazycích, v informačních a komunikačních technologiích
 • rozvíjíme u žáků schopnost formulovat vlastní myšlenky, respektovat názory druhých
 • rozvíjíme u žáků schopnost obhájit svůj názor před ostatními, vedeme je k diskuzi o problému
 • předkládáme žákům různé druhy textů a záznamů, odborných materiálů a vedeme je k tomu, aby o nich přemýšleli

4. Kompetence sociální a personální (rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých)

 • během vyučování mimo jiné používáme skupinovou práci
 • podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci navzájem potřebují
 • podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
 • učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, žáky a učiteli
 • učíme žáky pracovat v týmu (silnější pomáhá slabšímu)
 • učíme žáky kriticky hodnotit práci skupiny, svou práci ve skupině i ostatních členů skupiny
 • podporujeme školní parlament
 • podporujeme aktivitu žáků při přípravě, jejich aktivní podíl na akcích prezentujících školu
 • učíme žáky asertivnímu vystupování a konstruktivní diskusi

5. Kompetence občanské (připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné bytosti uplatňující svá práva a plnící své povinnosti)

 • zásadně odmítáme tolerovat:
   • a) sociálně patologické projevy chování (drogy, šikanu, kriminalitu mládeže, záškoláctví), projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu)
   • b) agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů)
   • c) nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci
 • netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených jevů
 • vedeme žáky k sebeúctě a úctě k druhým lidem
 • učíme žáky respektovat přesvědčení druhých lidí
 • využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, pedagogicko - psychologické poradny, policie
 • nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucích sociálně patologických jevů (široká nabídka zájmových útvarů)
 • jsme vždy připraveni podat komukoliv z žáků pomocnou ruku
 • vedeme žáky k třídění odpadu
 • učíme žáky vážit si majetku vlastního i ostatních
 • podporujeme školní parlament
 • vítáme zapojení žáků do občanských aktivit
 • podporujeme účast žáků na sportovních, kulturních a společenských akcích

6. Kompetence pracovní (vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, pomáhat žákům poznávat své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci)

 • důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků
 • učíme žáky vážit si práce své i práce ostatních
 • učíme žáky základním praktickým dovednostem
 • vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných možností při profesní orientaci
 • různými formami (exkurze, beseda, film...) seznamujeme žáky s různými profesemi - cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě dalšího studia
 • nabídkou volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci
 • pro rodiče vycházejících žáků organizujeme besedy s výchovným poradcem školy a zástupci středních škol
 • žáci i rodiče mohou využít konzultačních hodin výchovného poradce
 • pestrou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájem o další profesní orientaci

3) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením a žáci se zdravotním nebo se sociálním znevýhodněním. Protože vzdělávací program naší školy je zaměřen na rozvoj každého žáka podle hesla: „Škola na míru“, je i těmto žákům věnována patřičná péče

1. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením

Zdravotně postižení žáci jsou žáci s tělesným, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování. Diagnostiku těchto žáků provádí pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum. Takto označení žáci se na naší škole vzdělávají formou individuální integrace v běžné třídě tak, aby to odpovídalo jejich potřebám a možnostem a také potřebám a možnostem školy - jedná se tedy o lehčí formy postižení. Vzdělávání integrovaného žáka se uskutečňuje podle individuálního vzdělávacího plánu, který povoluje ředitel na základě žádosti zákonného zástupce žáka a písemného doporučení školského poradenského zařízení.

2. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním

Do této skupiny patří žáci se zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování. Nejčastěji jsou zastoupeni především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky pouze částečně (s ohledem na únavu, momentální zdravotní stav). V ojedinělých případech lze ze zdravotních důvodů využít zvláštního způsobu plnění školní docházky nebo individuálního vzdělávacího plánu. Důležitá je spolupráce s rodinou, individuální péče pedagogů i zájem a pochopení spolužáků. Žákům dlouhodobě nemocným pomáháme zařadit se zpět do kolektivu, poskytujeme individuální konzultace, pomáháme s pochopením učební látky, respektujeme časový prostor potřebný na rekonvalescenci, spolupracujeme s odborníky z řad lékařů, psychologů i pracovníků pedagogicko-psychologické poradny.

3. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

Tuto skupinu tvoří žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu.

Jsou to žáci z různých u nás žijících menšin nebo přicházející k nám v rámci migrace. Někteří z těchto žáků se bez závažnějších problémů integrují do běžné školy, jiní se mohou setkávat s různými obtížemi pro svou jazykovou odlišnost nebo pro jiné kulturní a sociální zázemí. Proto i těmto žákům věnujeme na naší škole specifickou péči.

4) Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

V souladu se zaměřením školy „na míru“ vyhledáváme a rozvíjíme talent a mimořádné nadání žáků.
Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracujeme s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření volíme další postup specifické péče o tyto děti.

Inteligence má mnoho podob a rozhodně nezahrnuje jen schopnost řešit abstraktní či logické úlohy. Např. v rámci koncepce mnohočetné inteligence se hovoří o sedmi různých druzích: slovní, logicko-početní, hudební, pohybově-estetické, prostorové, interpersonální a intrapersonální. Na sobě i ve svém okolí můžeme vidět, že někomu jde matematika, ale neoplývá talentem na jazyky, že jiný je hudebně nadaný, ale logické myšlení mu činí potíže a další že je, ač ve školních výsledcích méně úspěšný, výborný diplomat a rozený vůdce týmu.

Mnozí nadaní lidé vzdor své vysoce nadprůměrné inteligenci mají potíže s praktickými dovednostmi, je pro ně problém komunikovat s lidmi, mají potíže s empatií, hůře se orientují v „běžném“ reálném životě…

Z uvedených důvodů volíme na naší škole vzdělávání těchto dětí formou individuální integrace v běžné třídě. Ne tedy segregace (vyčlenění), ale integrace (začlenění). Ne vytváření „umělého“ prostředí, ale podpora nadání a talentu v rámci přirozeného prostředí třídy, které se svým charakterem přibližuje všednímu, každodennímu životu… Snažíme se neochuzovat tyto děti o kontakt se svými vrstevníky, vedeme je k toleranci k méně nadaným spolužákům, k ochotě pomáhat slabším…

Specifické postupy:

V intencích platných školských předpisů lze:

 • přijmout dítě k předčasnému plnění povinné školní docházky
 • povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
 • vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku
 • přeřadit žáka do vyššího ročníku bez absolvování ročníku předchozího

Další pedagogicko-organizační úpravy:

 • doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu
 • specifické učební postupy a metody, užívání pomůcek a materiálů (individuální práce s naučnou literaturou, řešení problémových úloh, vzdělávací programy na počítači, atd.)
 • diferencovaná práce nejen individuální, ale i skupinová a v rámci ročníku (např. výběrový blok cizího jazyka, volitelné předměty, projekt „Výuka na míru“)
 • využití testů zjišťujících studijní předpoklady
 • zapojení do rozsáhlejších prací, projektů (výzdoba školy, výstava výtvarných prací, …)
 • prezentace školy na veřejnosti (kulturní vystoupení, programy pro mateřské školy, školní časopis, …)
 • reprezentace školy na olympiádách a soutěžích
 • bohatá nabídka kroužků a dalších mimoškolních aktivit
 • spolupráce s dalšími institucemi (2. soukromá ZUŠ, Dům dětí a mládeže, SK Třebín, …)