Drobečková navigace

Základní škola > ŠVP > Charakteristika ŠVP

Charakteristika ŠVP

1) Zaměření školy
Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a navázáním na tradice školy.

Motivačním názvem našeho vzdělávacího programu je Škola na míru. Komu na míru a co chceme?

1. Na míru dětem
- chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro děti s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi
- chceme respektovat žáka jako osobnost
- chceme uplatňovat diferencovaný přístup
- chceme poskytnout širokou nabídku školních i mimoškolních aktivit ze kterých si bude moci vybrat každý žák
- chceme se plně věnovat všem dětem
- chceme se věnovat dětem intelektově nadaným a vytvářet jim podmínky pro jejich rozvoj a omezit tím přechod na jiné školy
- chceme se věnovat i dětem s dalším druhem nadání (pohybovým, hudebním, manuálním, estetickým)
- chceme se věnovat i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (dětem se zdravotním postižením - včetně poruch učení a chování, dětem se zdravotním či sociálním znevýhodněním)
- chceme preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu
- chceme vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií
- posilujeme výuku cizích jazyků
- chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které uplatní při volbě budoucí profesní orientace i v životě


2. Na míru společnosti
chceme, aby z naší školy odcházeli žáci, kteří budou schopni se začlenit do společnosti, celoživotně se vzdělávat, budou schopni asertivně komunikovat a reálně zhodnotí své možnosti na trhu práce.


2)Výchovně vzdělávací strategie


- Společné postupy, které vedou k utváření klíčových kompetencí žáků. Jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni.
- Úroveň klíčových kompetencí získaných na ZŠ není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě.
- Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání všeobecného vzdělání.

1. Kompetence k učení (vést žáky k odpovědnosti za své učení, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení)

- uplatňujeme individuální přístup k žákovi
- ve výuce zřetelně rozlišujeme učivo základní (nezbytné) a rozšiřující (doplňující)
- během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem
- učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu
- ve všech předmětech, které to umožňují, podporujeme využívání výpočetní techniky
- žáci se podle svých schopností a dovedností zúčastňují různých soutěží a olympiád
- umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost
- snažíme se zadávat dětem zajímavé domácí úkoly

2. Kompetence k řešení problémů (podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů)

- podporujeme skupinovou práci při řešení problémů
- podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů
- žáci jsou úměrně věku vedeni k používání internetu, k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů
- podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení
- při výuce motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života
- v rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet
- vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit
- učíme žáky rozlišit podstatné od nepodstatného, hledat alternativní řešení
- učíme žáky nahlížet na problém z více hledisek
- rozvíjíme u žáků schopnost shrnout a vyjádřit daný problém a navrhnout vlastní řešení

3. Kompetence komunikativní (vést žáky k všestranné, otevřené a účinné komunikaci)

- vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a s ostatními dospělými ve škole i mimo ni
- ke komunikaci a informovanosti využíváme školní časopis
- podporujeme školní parlament
- podporujeme aktivní podíl žáků na akcích reprezentujících školu
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů
- podporujeme používání výpočetní techniky (ve vyučovacích předmětech i při domácí přípravě žáků)
- učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky ( školní časopis, web, ..)
- připravujeme žáky na zvládání komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích
- učíme žáky asertivnímu chování
- zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, cizích jazycích, v informačních a komunikačních technologiích
- rozvíjíme u žáků schopnost formulovat vlastní myšlenky, respektovat názory druhých
- rozvíjíme u žáků schopnost obhájit svůj názor před ostatními, vedeme je k diskuzi o problému
- předkládáme žákům různé druhy textů a záznamů, odborných materiálů a vedeme je k tomu, aby o nich přemýšleli

4. Kompetence sociální a personální (rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých)

- během vyučování mimo jiné používáme skupinovou práci
- podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci navzájem potřebují
- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
- učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, žáky a učiteli
- učíme žáky pracovat v týmu (silnější pomáhá slabšímu)
- učíme žáky kriticky hodnotit práci skupiny, svou práci ve skupině i ostatních členů skupiny
- podporujeme školní parlament
- podporujeme aktivitu žáků při přípravě, jejich aktivní podíl na akcích prezentujících školu
- učíme žáky asertivnímu vystupování a konstruktivní diskusi

5. Kompetence občanské (připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné bytosti uplatňující svá práva a plnící své povinnosti)

- zásadně odmítáme tolerovat: a) sociálně patologické projevy chování (drogy, šikanu, kriminalitu mládeže, záškoláctví), projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu)
b) agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů)
c) nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci
- netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených jevů
- vedeme žáky k sebeúctě a úctě k druhým lidem
- učíme žáky respektovat přesvědčení druhých lidí
- využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, pedagogicko - psychologické poradny, policie
- nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucích sociálně patologických jevů (široká nabídka zájmových útvarů)
- jsme vždy připraveni podat komukoliv z žáků pomocnou ruku
- vedeme žáky k třídění odpadu
- učíme žáky vážit si majetku vlastního i ostatních
- podporujeme školní parlament
- vítáme zapojení žáků do občanských aktivit
- podporujeme účast žáků na sportovních, kulturních a společenských akcích

6. Kompetence pracovní (vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, pomáhat žákům poznávat své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci)

- důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků
- učíme žáky vážit si práce své i práce ostatních
- učíme žáky základním praktickým dovednostem
- vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných možností při profesní orientaci
- různými formami (exkurze, beseda, film...) seznamujeme žáky s různými profesemi - cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě dalšího studia
- nabídkou volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci
- pro rodiče vycházejících žáků organizujeme besedy s výchovným poradcem školy a zástupci středních škol
- žáci i rodiče mohou využít konzultačních hodin výchovného poradce
- pestrou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájem o další profesní orientaci

3) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením a žáci se zdravotním nebo se sociálním znevýhodněním. Protože vzdělávací program naší školy je zaměřen na rozvoj každého žáka podle hesla: „Škola na míru“, je i těmto žákům věnována patřičná péče

1. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením

Zdravotně postižení žáci jsou žáci s tělesným, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování.
Diagnostiku těchto žáků provádí pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum. Takto označení žáci se na naší škole vzdělávají formou individuální integrace v běžné třídě tak, aby to odpovídalo jejich potřebám a možnostem a také potřebám a možnostem školy - jedná se tedy o lehčí formy postižení. Vzdělávání integrovaného žáka se uskutečňuje podle individuálního vzdělávacího plánu, který povoluje ředitel na základě žádosti zákonného zástupce žáka a písemného doporučení školského poradenského zařízení.

2. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním

Do této skupiny patří žáci se zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování.
Nejčastěji jsou zastoupeni především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky pouze částečně (s ohledem na únavu, momentální zdravotní stav). V ojedinělých případech lze ze zdravotních důvodů využít zvláštního způsobu plnění školní docházky nebo individuálního vzdělávacího plánu. Důležitá je spolupráce s rodinou, individuální péče pedagogů i zájem a pochopení spolužáků. Žákům dlouhodobě nemocným pomáháme zařadit se zpět do kolektivu, poskytujeme individuální konzultace, pomáháme s pochopením učební látky, respektujeme časový prostor potřebný na rekonvalescenci, spolupracujeme s odborníky z řad lékařů, psychologů i pracovníků pedagogicko psychologické poradny.

3. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

Tuto skupinu tvoří žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu.
Jsou to žáci z různých u nás žijících menšin nebo přicházející k nám v rámci migrace. Někteří z těchto žáků se bez závažnějších problémů integrují do běžné školy, jiní se mohou setkávat s různými obtížemi pro svou jazykovou odlišnost nebo pro jiné kulturní a sociální zázemí. Proto i těmto žákům věnujeme na naší škole specifickou péči.


4) Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

V souladu se zaměřením školy „na míru“ vyhledáváme a rozvíjíme talent a mimořádné nadání žáků.
Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracujeme s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření volíme další postup specifické péče o tyto děti.
Inteligence má mnoho podob a rozhodně nezahrnuje jen schopnost řešit abstraktní či logické úlohy. Např. v rámci koncepce mnohočetné inteligence se hovoří o sedmi různých druzích: slovní, logicko-početní, hudební, pohybově-estetické, prostorové, interpersonální a intrapersonální. Na sobě i ve svém okolí můžeme vidět, že někomu jde matematika, ale neoplývá talentem na jazyky, že jiný je hudebně nadaný, ale logické myšlení mu činí potíže a další že je, ač ve školních výsledcích méně úspěšný, výborný diplomat a rozený vůdce týmu.
Mnozí nadaní lidé vzdor své vysoce nadprůměrné inteligenci mají potíže s praktickými dovednostmi, je pro ně problém komunikovat s lidmi, mají potíže s empatií, hůře se orientují v „běžném“ reálném životě…
Z uvedených důvodů volíme na naší škole vzdělávání těchto dětí formou individuální integrace v běžné třídě. Ne tedy segregace (vyčlenění), ale integrace (začlenění). Ne vytváření „umělého“ prostředí, ale podpora nadání a talentu v rámci přirozeného prostředí třídy, které se svým charakterem přibližuje všednímu, každodennímu životu… Snažíme se neochuzovat tyto děti o kontakt se svými vrstevníky, vedeme je k toleranci k méně nadaným spolužákům, k ochotě pomáhat slabším…

Specifické postupy:

V intencích platných školských předpisů lze:
- přijmout dítě k předčasnému plnění povinné školní docházky
- povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
- vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku
- přeřadit žáka do vyššího ročníku bez absolvování ročníku předchozího

Další pedagogicko - organizační úpravy:
- doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu
- specifické učební postupy a metody, užívání pomůcek a materiálů (individuální práce s naučnou literaturou, řešení problémových úloh, vzdělávací programy na počítači, atd.)
- diferencovaná práce nejen individuální, ale i skupinová a v rámci ročníku (např. výběrový blok cizího jazyka, volitelné předměty, projekt „Výuka na míru“)
- využití testů zjišťujících studijní předpoklady
- zapojení do rozsáhlejších prací, projektů (výzdoba školy, výstava výtvarných prací, …)
- prezentace školy na veřejnosti (kulturní vystoupení, programy pro mateřské školy, školní časopis, …)
- reprezentace školy na olympiádách a soutěžích
- bohatá nabídka kroužků a dalších mimoškolních aktivit
- spolupráce s dalšími institucemi (2. soukromá ZUŠ, Dům dětí a mládeže, SK Třebín, …)