Drobečková navigace

Základní škola > ŠVP > Učební plán

Učební plán

1) TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU ..... TABULKA

2) Poznámky k učebnímu plánu

1. stupeň

Český jazyk: je posílen o 8 hodin z disponibilní časové dotace, protože tvoří důležitý základ celého vzdělávacího procesu. 2 hodiny byly přidány do 2. a 3. ročníku, kde budou využity k docvičení techniky čtení a psaní. Také ve 4. a 5. ročníku byla navýšena časová dotace předmětu o 2 vyučovací hodiny, tyto budou využity k rozvoji všestranné a účinné komunikaci žáků.
Matematika: je posílena o 4 hodiny z disponibilní časové dotace vzhledem k důležitosti tohoto předmětu, který tvoří osu vzdělávacího působení základní školy. Jedna hodina byla přidána do 1. ročníku, kam jsme zařadili sčítání do 20 s přechodem desítky, dále do 2. ročníku pro upevnění sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky a nácviku násobilky do 50. O další hodinu byla navýšena dotace ve 3. ročníku, kde bude využita k automatizaci násobilky a v 5. ročníku pro upevnění a souhrnné procvičení učiva 1. stupně.
Vlastivěda, Přírodověda: jsou posíleny o 1 hodinu týdně ve 4. ročníku vzhledem k rozšíření učiva o region jižní Čechy.

2. stupeň

Disponibilní časové dotace bylo využito u předmětů, které posilují znalosti či dovednosti potřebné při přípravě na budoucí profesní orientaci: český jazyk, další cizí jazyk, matematika, dějepis, fyzika, zeměpis, výchova ke zdraví, praktické činnosti a povinně volitelný předmět.

Český jazyk: původní časová dotace byla posílena 4 disponibilními hodinami, a to v 6. ročníku o 0,5 hodiny (celkem 4,5), v 7. ročníku o 1,5 hodiny (4,5), v 8. a 9. ročníku o 1 hodinu týdně (5). Navýšené hodiny budou využity k procvičování učiva, v 9. ročníku k přípravě žáků na přijímací zkoušky.
Další cizí jazyk: tento předmět jsme jako povinný zařadili od 6. ročníku, využili jsme 7 hodin disponibilní časové dotace: v 6. ročníku bude další cizí jazyk vyučován 1 hodinu týdně, v ostatních ročnících 2 hodiny týdně.
Matematika: původní časová dotace byla posílena 4 disponibilními hodinami, a to v 6. ročníku o 0,5 hodiny (celkem 4,5), v 7. ročníku o 1,5 hodiny (4,5), v 8. a 9. ročníku o 1 hodinu týdně (5). Navýšené hodiny budou využity k procvičování učiva, v 9. ročníku k přípravě žáků na přijímací zkoušky.
Dějepis: v 6. ročníku jsme využili 1 hodiny disponibilní časové dotace a posílili výuku na 2 hodiny týdně z důvodu většího rozsahu učiva.
Fyzika: v 7. ročníku došlo k posílení výuky na 2 hodiny týdně využitím 1 hodiny disponibilní časové dotace z důvodu náročnosti učiva a nutnosti jeho důkladného procvičení.
Zeměpis: z disponibilních hodin jsme využili 1 hodinu a posílili výuku v 6. ročníku na 2 hodiny týdně z důvodu rozsahu a náročnosti učiva.
Výchova ke zdraví: k využití 1 hodiny disponibilní časové dotace došlo v sedmém ročníku, tento předmět bude tedy vyučován od 7. ročníku po jedné hodině týdně.
Praktické činnosti: 1 hodinu z disponibilní časové dotace jsme zařadili do 6. ročníku, tento předmět tak bude vyučován v každém ročníku 1 hodinu týdně.
Povinně volitelný předmět: žáci si budou moci tento předmět volit v 8. a 9. ročníku z aktuální nabídky, která bude vycházet z požadavku žáků i rodičů. Předmět bude vyučován 2 hodiny týdně, bylo využito 4 hodin z disponibilní časové dotace.

Nepovinný vyučovací předmět náboženství bude realizován ve shodě s platnými školskými předpisy (především podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících), a to v 1. - 9. ročníku po 1 vyučovací hodině týdně (dle zájmu žáků).
Podrobnější dokumentace o cílech a obsahovém zařazení nepovinného předmětu je uložena v dokumentaci školy.